ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)


เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ โดยมีนางพัชรวีร์ สุวรรณิก ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากกองนโยบายและแผนแม่บท ผู้แทนกลุ่มนโยบายและแผนแม่บทลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1-4 ณ ห้องประชุมเจ้าตาปีและลานกิจกรรม ชั้น 10 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนด้านทรัพยากรน้ำ โดยใช้ SEA เป็นเครื่องมือ ซึ่งเป็นไปตาม (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ…….
จากการดำเนินการของ สทนช. ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปี 2564 ได้ดำเนินการใช้ SEA มาเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแล้วทั้งหมด 9 ลุ่มน้ำ และในปี 2567 มีแผนการศึกษาในลุ่มน้ำโขงเหนือ และลุ่มน้ำโตนเลสาบ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งนี้ เช่น
1) แนวทางการกลั่นกรองพื้นที่/แผนที่จะต้องจัดทำ SEA
2) การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผล เพื่อให้ได้แนวทาง/แผนที่แม่นยำและเป็นไปตามความเป็นจริง
3) การวิเคราะห์และคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
4) การประยุกต์ใช้คู่มือ SEA ฯ น้ำ ในขั้นตอนการปฏิบัติ

ทั้งนี้ สศช. จำนำข้อคิดเห็นจากที่ประชุมไปประกอบการจัดทำคู่มือ SEA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *