1.โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) พื้นที่ลุ่มน้ำชี
2.โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
3.โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง
4.โครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) พื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง
5.รายงานการศึกษาแผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
6.โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่