กองนโยบายและแผนแม่บท สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ชั้น 6 อาคารจุฑามาศ
เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภางดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 02 554 1800 ต่อ 1101
โทรสาร. 02 521 9144
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@onwr.go.thฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร : 0 2554 1800 ต่อ 1101
โทรสาร 0 2521 9144

กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่
โทร : 0 2554 1800 ต่อ 1094
โทรสาร 0 2521 9144

กลุ่มแผนแม่บท
โทร : 0 2554 1800 ต่อ 1097
โทรสาร 0 2521 9144

กลุ่มวิเคราะห์เศรษฐกิจและสังคม
โทร : 0 2554 1800 ต่อ 1364
โทรสาร 0 2521 9144

กลุ่มพื้นที่เฉพาะและโครงการสำคัญ
โทร : 0 2554 1800 ต่อ 1099
โทรสาร 0 2521 9144

กลุ่มวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
โทร : 0 2554 1800 ต่อ 1364
โทรสาร 0 2521 9144

กลุ่มติดตามประเมินผลนโยบายและแผนแม่บท
โทร : 0 2554 1800 ต่อ 1098
โทรสาร 0 2521 9144