มีหน้าที่ และ อำนาจ ดังนี้

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย และจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผ่นแม่บท เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาพรวมของประเทสไทย
  2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำในมิติเศรษฐกิจ สังคม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ
  3. เสนอแนะแนวทาง กรอบแผนงาน มาตรการ และบรูณาการการจัดทำแผนปฎิบัติการ จัดทรัพยากรน้ำของประเทศ
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ กลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญ เพื่อกำหนดพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำ หรือการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ รวมทั้งกำกับดูแล โครงการระดับชาติหรือโครงการเร่งด่วนตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
  5. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
  6. กำหนดนโยบาย ท่าที และแนวทางความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
  7. ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย