การประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนายมหลงโดยใช้แนวคิดมาตรการการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (EbA) มาดำเนินการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *