ประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการจัดทำข้อมูลผลิตภาพการใช้น้ำ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (2561-2580)

ประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการจัดทำข้อมูลผลิตภาพการใช้น้ำ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (2561-2580)
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม เมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ดอนเมือง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *