กองนโยบายและแผนแม่บท สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ชั้น 6 อาคารจุฑามาศ

เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภางดีรังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 02 554 1800 , 02 521 8144